ค่ายหลวงบางทะลุ หาดเจ้าสำราญ
Kai Luang Bangtalu Palace, Chao Samran Beach
ค่ายหลวงบางทะลุ หาดเจ้าสำราญ
Kai Luang Bangtalu Palace, Chao Samran Beach

เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาแต่สมัยโบราณ ในอดีตตำบลหาดเจ้าสำราญ คือ ตำบลบางทะลุ หรือ ตำบลบางทลุ แต่ด้วยความเป็นหาดทรายขาว พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา จึงทรงโปรดปรานชายหาดบริเวณนี้เป็นอย่างมากถึงกับทรงเบ็ด ตกหมึก ตกปลา จนได้รับขนานนามว่า"หาดเจ้าสำราญ" จนกระทั่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างค่ายหลวงบางทะลุขึ้นที่ชายฝั่งของหาดเจ้าสำราญ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเปลี่ยนนามเป็น พระตำหนักหาดเจ้าสำราญ ด้วยนามคำว่า "บางทะลุ" ไม่เป็นมงคล ตำบลบางทะลุจึงได้มีนามเป็นตำบลหาดเจ้าสำราญด้วยเช่นกัน

Chao Samran Beach has been a major tourist attraction since ancient times. In the past, Hat Chao Samran Subdistrict was Bangtalu Subdistrict. This was the favorite white sandy beach of King Naresuan the Great, Phra Chao Suea (Tiger King), kings of the Ayutthaya period, who were very fond of this area and spent time fishing for pleasure to such an extent that this site has been designated as "Hat Chao Samran" which means "Beach of Royal Leisure". Until the reign of King Rama VI, he graciously ordered the construction of Kai Luang Bangtalu Palace at the coast of Chao Samran Beach and changed the name to Hat Chao Samram Palace. The reason is that the word "Bangtalu" is inauspicious. So, Bangtalu Subdistrict has been named Hat Chao Samran Subdistrict as well.

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี...หรือเขาวัง
Phra Nakhon Khiri Historical Park…or Khao Wang (Hill with Palace)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี...หรือเขาวัง
Phra Nakhon Khiri Historical Park…or Khao Wang (Hill with Palace)

เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2402 และโปรดที่จะมาประทับเป็นครั้งคราวและทรงใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ปัจจุบันเขาวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเพชรบุรี

This palace was constructed in 1859 by the gracious order of King Mongkut (Rama IV) who came to stay at this residence occasionally. Besides, he used this place for welcoming the distinguished visitors of the country.  Khao Wang is currently a major tourism location of  Phetchaburi Province as well as a symbol of Mueang Phetchaburi.

แหลมผักเบี้ย
Laem Phak Bia
แหลมผักเบี้ย
Laem Phak Bia

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เป็นพื้นที่แปลงทดลองของโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน และสถานีบำบัดน้ำเสียชุมชน รวมถึงยังเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน มีสะพานไม้ทอดยาวเลียบป่าชายเลนถึงชายหาดรวมระยะทาง ทั้งสิ้น 680 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกด้วย

The Laem Phak Bia Environmental Study, Research and Development Project is the experimental plot of the royally-initiated project related to the development and regeneration of mangrove forest area as well as the community wastewater treatment station. It is also the way of studying the nature, mangrove forest. There is the wood bridge stretching along the mangrove forest to the beach with a total distance of 680 meters. Moreover, this is a major area of bird watching as well.

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
Mrigadayavan Palace
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
Mrigadayavan Palace

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อ พระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2466 ได้รับขนานนามว่า "พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง"

Mrigadayavan Palace was a royal residence by the sea. King VI graciously ordered the demolition of Hat Chao Samram Palace for reconstruction in 1923. It has been designated as “Palace of Love and Hope."

วาฬบรูด้า
Bruda Whales
วาฬบรูด้า
Bruda Whales

ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงน้ำเบียด (ภาษาท้องถิ่น "น้ำเบียด" จะเกิดขึ้นช่วงเวลาที่น้ำในอ่าวไทยจะหมุนออกทางจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี สัตว์ที่เป็นอาหารของวาฬก็จะตามน้ำออกมา) หากโชคดี อาจพบเห็นวาฬบรูด้าออกหากินบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ชวนกันไปลอยเรือดูวาฬอ้าปากสอยเหยื่อเหนือผิวน้ำ เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ

The duration from August – December coincides with the period of water compression         (According to local language, "water compression" will take place during the time that water in the Gulf of Thailand will spin out of Samut Songkhram Province and Phetchaburi Province. Animals that are feed for whales would come out along). With any luck, it is possible to see Bruda whales come out to find feed on the coast of the Gulf of Thailand. Going on a cruise for watching the whales with mouths fully open above the water surface to stalk prey is an impressive experience.

แหลมหลวง
Laem Luang Beach
แหลมหลวง
Laem Luang Beach

จุดกำเนิดของหาดทรายภาคใต้ ที่ยื่นออกมาเป็นแหลม โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือออกจากฝั่ง เพื่อชมรอยต่อระหว่างทะเลโคลนกับหาดทรายยื่นยาวออกไปในทะเลถึง 2 กิโลเมตร บริเวณสันทรายยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ อีกทั้งยังสามารถล่องเรือชมวิถีชีวิตการทำประมงของชาวบ้าน และล่องเรือชมวิถีชีวิตการทำประมงของชาวบ้าน และล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลนได้อีกด้วย

This is the origin of southern beaches which protrudes as cape. The tourists can take a boat from the shore to see the boundary between the sea of mud and the sandy beach which extends into the sea up to 2 kilometers. The area of dunes is also a spot that can view the sunrise and sunset. Besides, travelers can also go on a cruise to watch the fishing lifestyle of local inhabitants and the mangrove forest ecosystem as well.

พระรามราชนิเวศน์...หรือวังบ้านปืน
Phra Ram Ratchaniwet… or Ban Puen Palace
พระรามราชนิเวศน์...หรือวังบ้านปืน
Phra Ram Ratchaniwet… or Ban Puen Palace

เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2453 โดยสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน พระราชวังบ้านปืน เป็นอาคารที่มีความงาม ทางด้านสถาปัตยกรรม และสิ่งตกแต่งภายในแบบยุโรป

King Chulalongkorn (King Rama V) graciously ordered the construction of this palace in 1910 with his private property to be a royal residence for staying in the rainy season. Ban Puen Palace is a building with architectural beauty and interior decorations of European style.

ถ้าเขาหลวง
Khao Luang Cave
ถ้าเขาหลวง
Khao Luang Cave

ถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่บนเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนำสู่ทางลงถ้ำ เขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็ก มียอดสูงสุดเพียง 92 เมตร มีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม ภายในมีปล่องที่แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาภายในถ้ำได้ ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น สำหรับถ้ำเขาหลวง ถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Khao Luang Cave is located on Khao Luang Hill and is about 5 kilometers away from Khao Wang or Phra Nakhon Khiri. There are the concrete stairs from foothills leading down to the cave.  Khao Luang is a small hill with only 92-meter peak, stunningly colorful stalactites. The inside has the opening that allows the sun to shine into the cave, making thus the site more beautiful.   Khao Luang Cave is considered as the largest and most important cave in Phetchaburi Province. Inside the cave, the Buddha image with garment of great significance was enshrined, which was created by the gracious order of King Rama V for being dedicated to King Mongkut (King IV).

วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
Wat Mahathat Worawiharn
วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
Wat Mahathat Worawiharn

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ภายในพระวิหารหลวงของวัดประดิษฐานพระพุทธรุปสำคัญ คือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ ด้านหลังพระวิหารหลวง คือ พระปรางค์ 5 ยอด อยู่ภายในวิหารคต ทางด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวง คือ พระวิหารน้อย และวัดมหาธาตุวรวิหารยังได้สร้าง พิพิธภัณฑ์ของวัด เป็นที่รวมรวมศิลปะ ความเป็นมาต่าง ๆ ของวัดไว้ให้ผู้สนใจได้เข้าชม

Wat Mahathat Worawihan is indeed a significant temple in terms of art and archaeology. The main hall houses the revered Buddha image, Luang Por Saksit, while behind it stands the iconic 5-tiered Phra Prang inside the Viharn Khot. Additionally, on the south side of the main hall lies Phra Wihan Noi. Furthermore, Wat Mahathat Worawihan boasts a temple museum showcasing a collection of art and the temple's rich history for visitors interested in learning more.

คาเมล รีพลับบลิค
Camel Republic
คาเมล รีพลับบลิค
Camel Republic

CAMEL REPUBLIC สวนอูฐชะอำ เป็นสวนสนุกและสวนสัตว์สไตล์โมร็อกโกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีการผสมผสานระหว่าง FUNPARK และ ANIMALPARK ได้อย่างลงตัว เที่ยวสนุกไปกับเครื่องเล่น โรงภาพยนตร์ 4 มิติ และมีโอกาสได้สัมผัสกับสัตว์ในสวนอย่างใกล้ชิด ห่างจากตัวเมืองชะอำเพียง 10 นาทีและตัวเมืองหัวหินเพียง 30 นาที ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความเพลิดเพลินและความทรงจำที่น่าจดจำ

CAMEL REPUBLIC Cha-am Camel Park is an exciting tourist destination located in Phetchaburi Province. It offers a unique blend of FUNPARK and ANIMALPARK experiences. With its Moroccan theme, the park features fun rides, a 4D movie theater, and opportunities for up-close encounters with animals. Conveniently situated just 10 minutes from Cha-am city and 30 minutes from Hua Hin city, it's the perfect destination for a memorable and fun-filled day trip.